مقاله


کد مقاله : 1396112720582160888

عنوان مقاله : بررسی و نقد نظریه کارکردگرایی ساختاری و کارکردگرایی جدید

نشریه شماره : 3 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 4465

فایل های مقاله : 406 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین خواجه pato.4030@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

کارکردگرایان جامعه را نظامی واجد نظم و ترتیب می‌دانند. این دیدگاه مبتنی بر تمثیل ارگانیک بین جامعه و ارگانیسم زنده است. از این منظر جامعه یک سیستم متشکل از اعضا و اجزای بی‌شماری است که هر یک باید کارکردهایی خاص را برای بقای کلی سیستم و دیگر اجزا و اعضای آن انجام دهد. پژوهش حاضر به بررسی نظریه کارکردگرایی و متعاقبا کارکردگرایی جدید می پردازد. لذا نگارنده قصد دارد در این پژوهش از منظر رئالیسم به عنوان چارچوب نظری به بررسی و همچنین تجزیه و تحلیل و نقد منصفانه آن بپردازد.هدف اصلی این طرح آشنایی با کارکردهای یک نظام سیاسیست که چگونه بایستی با هم تعامل داشته باشند و همدیگر را تقویت کنند تا نهادهای جامعه به خوبی با یکدیگر همکاری داشته باشند. از طرفی، اين مقاله تلاشی است برای احراز ناكارآمدی نظريه كاركردگرایی به مثابه يكی از نظريات رايج در جامعه‌شناسی، که به نقد آن خواهد پرداخت و نشان خواهد داد که این ناکارآمدی موجب گردید تا برخی به اصلاح و بسط آن دست بزنند و نظریه کارکردگرایی جدید مطرح شود که از دل کارکردگرایی بیرون آمد. این مقاله ابتدا به زمینه های وجودی معرفتی در قالب هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و انسان شناسی و سپس به معرفی نظریه کارکردگرایی(بویژه پارسونز) و نقد آن می پردازد و بعد نظریه کارکردگرایی جدید را مورد مداقه قرار خواهد داد و در آخر نتیجه گیری می کند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به چند روش کتابخانه ای، مقالات و شبکه های اینترنتی می باشد.