مقاله


کد مقاله : 139611280181360897

عنوان مقاله : نقش عوامل جغرافیایی و ایدئولوژیک در دفاع حکومت های محلی شمال ایران در برابر حمله اعراب

نشریه شماره : 4 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 671

فایل های مقاله : 411 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید شاهری saeedshaheri65@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سعید جهانگیری saeedjahangiri61@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

واژه ی دفاع و مقاومت از عناوین بسیار مهم و حساسی است که در طول تاریخ ایران مورد توجه قرار گرفته است و آن چه به واژه¬ی دفاع و مقاومت عینیت بخشیده و آن را به عنوان یک واکنش و عکس‌العمل در مقابل تجاوز و یورش بیگانگان معنا می بخشد، وجود قلمرو،¬ سرزمین و تمامیت ارضی است. تفکر و اندیشه (ایدئولوژی) دفاع و مقاومت یکی از مهمترین و اصلی ترین و نیز ارکان اولیه در تحقق این مهم است. این پژوهش تاثیر اقلیم و ایدئولوژی بر دفاع حکومت های بومی و محلی شمال ایران در مقابل حمله اعراب را بررسی می نماید و در این راه از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. از آنجایی که موضوع مقاله تاریخی است، جهت گردآوری اطلاعات اغلب از روش کتابخانه ای استفاده شده است. البته برای درک و لمس بهتر متغیر های جغرافیایی که تاثیر مستقیم بر تحولات سیاسی منطقه دارد، با سفر به نواحی شمالی ایران سعی شده از روش مشاهده و مطالعه میدانی نیز بهره گرفته شود. با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این نتیجه رسید که جغرافیای طبیعی شمال ایران، موقعیتی خاص و استراتژیک را پدید آورده که فتح شمال ایران به دست اعراب را تا مدت ها به تاخیر انداخته و در این میان تعصبات ملی و مذهبی نقش بسزایی در عدم نفوذ عقیدتی و سیاسی اعراب در شمال ایران داشته است.