مقاله


کد مقاله : 13980927204145

عنوان مقاله : زنان و سازمان‎های غیردولتی در ایران (اهداف، ویژگی‎ها، چالش‎ها و راهبردهای توانمندسازی)

نشریه شماره : 7 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 473

فایل های مقاله : 1/03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدعلی رحیم زاده Rahimzadeh@yahoo.com مربی کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نوشتار پیش‎رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که در ایران، زنان چه نقش و جایگاهی در سازمان‎های غیردولتی دارند؟ و سازمان‎های غیردولتی زنان در ایران دارای چه اهداف، ویژگی‎ها، چالش‎ها و راهبردهای توانمندسازی هستند؟ یافته¬ها نشان می‌دهد که همواره زنان نقش پررنگ و تأثیرگذاری در تشکیل و تداوم سازمان‌های غیردولتی از گذشته تابه‌حال در ایران داشته‎اند و بخش عمده‌ای از سازمان‌های غیردولتی ایران را زنان تأسیس کرد‎ه‎اند که تاریخچه آن به دوران قاجار برمی‎گردد. براساس یافته‏های پژوهش، مهم‌ترین اهداف سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران عبارتنداز: اهداف پژوهشی؛ عدالت محوری؛ فقرزدائی؛ افزایش رفاه اجتماعی. مهم‌ترین ویژگی‎های سازمان‎های مذکور عبارتنداز: غیرانتفاعی بودن؛ اعتمادسازي و سهولت ارتباط؛ نقش نظارتی و احقاق حقوق زنان؛ ارائه و بررسی موضوعات در سطح اجتماعی؛ توانمندسازي زنان. مهم‌ترین چالش‎های سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران عبارتنداز: فقدان قانون مدون سازمان‌های غیردولتی؛ ضعف در سیستم‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی؛ ضعف در تأمین منابع مالی پایدار؛ ضعف در اطلاع‌رسانی و شناخت سازمان‌های غیردولتی زنان. راهکارهای استراتژیک برای توانمندسازی سازمان‎های مذکور عبارتنداز: حذف باورهاي سنتی و عرفی ناشی از کج‌فهمی‌ها و دیدگاه‌های جنسیتی؛ برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند و تخصیص بودجه مشخص جهت حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و اجرائی درزمینۀ مسائل زنان؛ تغییر و اصلاح قوانین حقوقی و حذف تبعیض؛ جلوگیري از اعمال خشونت و تحقیر علیه زنان.