درباره ما


فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات سیاسی بینالمللی مقاله‌ای را علمی- پژوهشی می‌داند که داری ویژگی‌های زیر باشد: 1. دارای مقدمه یا بیان مساله‌ای باشد که در آن توضیح کلی، سوال، فرضیه، هدف، روش پژوهش و سازمان مقاله آمده باشد، 2. دارای مبانی نظری مطلوب برای تبیین مورد مطالعاتی مورد بحث مقاله باشد، 3. تاریخچه و ادبیات موجود در رابطه با موضوع مقاله را بررسی کند، 4. روش تعیین شده در گردآوری و تحلیل داده‌ها را در تمامی مقاله رعایت نماید، 5. در نتیجه‌گیری روایی از تحلیل داده‌ها و بیان صریح یافته‌ها را رعایت کند، 6. از منابع معتبر و به‌روز استفاده نماید، 7. ترکیب و تناسب در سازماندهی مقاله را رعایت کند، و 8. قواعد شکلی در نگارش مقاله را رعایت نماید.


هزینه پذیرش و چاپ مقاله 300 هزار تومان می باشد که به حساب مدیر مسئول فصلنامه آقای سید محمدرضا موسوی باید پرداخت گردد.