راهنمای تدوین مقاله


شيوه نگارش فصلنامه علمی- تخصصي مطالعات سياسي بینالمللی

مقالات ارسالي بين 20 تا 23 صفحه A4 بوده و در هر صفحه حداکثر 250 واژه وجود داشته باشد.

مقالات با نرم افزار Word 2003 تايپ شده و از طريق سامانه فصلنامه ارسال گردد.

در صفحه انتهايي مقاله مشخصات و راه‌هاي تماس با نويسنده مسئول مكاتبات درج گردد.

نام و نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان در زير عنوان مقاله ذكر شده و رتبه علمی و گروه تحصیلی آنان با مشخص کردن نویسنده مسئول و ایمیل وی، در زير عنوان مقاله ذكر شود.

چنانچه مقاله برگرفته از طرح پژوهشي، پايان‌نامه یا رساله است براي درج توضيحات مربوط به آن، عنوان مقاله با درج ستاره شماره خورده و توضيحات به صورت پانوشت در زير صفحه اول مقاله بيايد.   

مقالات شامل عنوان مقاله، چكيده، كليد واژگان، مقدمه، متن اصلي، نتيجه‌گيري و منابع بوده و چكيده و كليد واژگان به زبان انگليسي در انتهای مقاله بیاید.  

اصطلاحات انگليسي با درج شماره به صورت پانوشت در زير متن مقاله درج گردد.

براي ارجاعات، هر منبع به صورت خلاصه درون پرانتز (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) در متن مقاله قرار گيرد: «مثال: (ساوجی: 1385، 44-43)» و به صورت پایان‌ارجاع نويسي در پايان مقاله زير عنوان منابع با جدا کردن منابع فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبا بيايد:    

در مورد كتاب: نام خانوادگي نويسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان كتاب،‌ نام و نام خانوادگي مترجم، محل نشر: ناشر،‌ نوبت چاپ.

در مورد مقاله: نام خانوادگي نويسنده، نام نویسنده (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام و نام خانوادگي مترجم،‌  نام مجله، دوره انتشار، شماره مجله، فصل انتشار، شماره صفحات مقاله در مجله.

در مورد سايت و دیگر منابع الکترونیکی: نام خانوادگي نويسنده، نام نویسنده (انتشار يا تاريخ دسترسي). «عنوان مطلب»،‌ نام مترجم، نشاني سايت یا منبع الکترونیکی.

در مورد منابع انگليسي و زبان‌هاي ديگر نيز به همين ترتيب در مورد كتاب، مقاله، سايت و دیگر منابع الکترونیکی عمل گردد.

 مقالات پس از طي مراحل داوري، اصلاحات لازم توسط نویسنده و هیات تحریریه فصلنامه، و كسب امتياز لازم توسط داوران هر شماره از فصلنامه، به چاپ خواهند رسيد