شناسنامه


صاحب امتیاز: سید محمدرضا موسوی
مدیرمسئول: سید محمدرضا موسوی
سردبیر: سعید چهرآزاد
مدیر اجرایی: جواد کیانی
مدیر داخلی: رامین بخشی


اعضای هیأت تحریریه به ترتیب حروف الفبا
بابک ارسیا
(دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
محمدصادق جلالی راد (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
سعید جهانگیری (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
سعید چهرآزاد (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

اصغر حاتمی (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)
جعفر حیدرقلی زاده (دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)
مهدی داودی (دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران)
داود سبزی (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
سید احمد موسوی (دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)
سید محمدرضا موسوی (دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

 

ويراستار فارسي: سید محمدرضا موسوی

ويراستار انگليسي: حسین مظفری

آماده‌سازی و نمونه‌خوانی: سعید چهرآزاد

حروف‌چين و صفحه‌آرا: سعید جهانگیری

 

 

داوران و مشاوران علمی فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی
دکتر سید مصطفی ابطحی
(استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر علیرضا ازغندی (استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)
دکتر سید اسدالله اطهری (استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان)
دکتر سروش امیری (استادیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین)
دکتر آرمین امینی (دانشیار روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
دکتر عزیز جوانپور هروی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
دکتر سجاد ستاری (استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران)
دکتر فخرالدین سلطانی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
دکتر میرابراهیم صدیق (استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)
دکتر سمیه قنبری (استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور)
دکتر علی دارابی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما)
دکتر قادر زارع مهدوی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)
جواد کیانی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین)
دکتر قربانعلی محبوبی (استادیار روابط بینالملل دانشگاه جامع امام حسین(ع))
دکتر مسعود مطلبی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر)