اخبار نشریه

فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی، به استناد مجوز شماره 108743/6/29/8، مورخه 25/11/1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر می‌شود.