اخبار نشریه

کسب مقام دوم فصلنامه علمی_ تخصصی مطالعات سیاسی بین المللی واحد علوم و تحقیقات در دومین جشنواره کشوری نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

کسب این موفقیت را به اعضا هیأت تحریریه، داوران و مشاران علمی و نویسندگان محترم تبریک عرض می نماییم.